2018-10-12

News 2018.10.12 13:01

<기사>

드루팔게돈2 취약점, 패치됐지만 여전히 공격 대상

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=73614&page=1&mkind=1&kind=


멀웨어를 하나도 사용하지 않는 공격 단체 골메이커 발견

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=73586&page=1&mkind=1&kind=


올해 최고 보안위협은 익스플로잇 악용...빨라지고 스마트해져

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=73584&page=1&mkind=1&kind=1


중동 주로 노리던 머디워터 해킹 그룹, 최근 공격 규모 늘려

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=73583&page=1&mkind=1&kind=1


HP, 최대 1만 달러로 프린터 전용 버그 바운티 시행

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=73580&page=1&mkind=1&kind=3


‘한 놈만 패는’ 메이지카트, 이번엔 쇼퍼 어프루브드 공격

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=73577&page=1&mkind=1&kind=1


US weapons systems can be 'easily hacked'

미국의 무기 체계는 '쉽게 해킹 당할 수있다'

https://www.bbc.com/news/technology-45823180


<정보>

[카드뉴스] 심 스와핑 통해 수백만 암호화폐 훔쳐낸 20대

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=73615&page=1&mkind=1&kind=


[카드뉴스] 계속 업데이트 되는 갠드크랩 랜섬웨어

https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=73578&page=1&mkind=1&kind=1


'News' 카테고리의 다른 글

2018-10-16  (0) 2018.10.16
2018-10-15  (0) 2018.10.15
2018-10-12  (0) 2018.10.12
2018-10-11  (0) 2018.10.11
2018-10-10  (0) 2018.10.10
2018-10-05  (0) 2018.10.05
Posted by J0hn Doe