2018-02-12

News 2018.02.12 15:18

<기사>

이탈리아 거래소 1850억원대 해킹 소식에...주요 가상화폐 내림세

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/02/12/2018021200469.html


해킹툴 찾으려다 1억원만 떼인 CIA의 ‘수상한' 비밀작전

http://www.hani.co.kr/arti/international/america/831788.html


닌텐도 스위치 해킹으로 리눅스 구동 가능

http://www.bodnara.co.kr/bbs/article.html?num=145201


美·英 정부기관 등 5000여 개 웹사이트, 가상화폐 채굴 악성코드 감염

http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1593948


"무료 항공권 드려요" SNS서 가짜 이벤트…피싱 사기 주의

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1004619566


미 법무부, 사이버범죄 조직 13명 체포…36명 기소 外

http://www.dailysecu.com/?mod=news&act=articleView&idxno=29885


日 유출코인 일부 교환… ‘해커 포위망' 뚫렸다

http://news.donga.com/3/02/20180212/88625213/1


[2018 평창] 개회식 사이버 공격, 해커 소행 “경로 밝히지 않기로 결정"

http://www.newsway.kr/view.php?tp=1&ud=2018021116285629523<정보>

Kali Linux 2018 Released

칼리 리눅스 2018 릴리즈

https://cyberarms.wordpress.com/2018/02/07/kali-linux-2018-released/

'News' 카테고리의 다른 글

2018-02-20  (0) 2018.02.20
2018-02-13  (0) 2018.02.13
2018-02-12  (0) 2018.02.12
2018-02-09  (0) 2018.02.09
2018-02-08  (0) 2018.02.08
2018-02-07  (0) 2018.02.07
Posted by J0hn Doe